PHI Wierzytelności S.A.

Spółka powstała w 2013 r., początkowo prowadząc swoją działalność w branży e-commerce, koncentrując się na handlu elektroniką. W 2016 r. uzyskała status spółki publicznej w związku z debiutem na giełdowym rynku NewConnect.

W 2017 roku podjęta została decyzja o opracowaniu nowego modelu biznesowego, którego założenia opierały się o funkcjonowanie w branży usług finansowych. Realizując swój model biznesowy Spółka koncentrować zamierza się na wierzytelnościach odszkodowawczych, nie wykluczając jednak innych, pokrewnych przedsięwzięć. W tym celu nawiązano kontakt ze spółką Polski Holding Inwestycyjny S.A., co odniosło skutek w postaci przejęcia większościowego pakietu akcji Emitenta, a ponadto na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Pana Jakuba Suchanka, pełniącego od tego momentu rolę znaczącego akcjonariusza oraz osoby zarządzającej zarówno w Polski Holding Inwestycyjny S.A., jak i w strukturach PHI Wierzytelności S.A.

Władze Spółki

ZARZĄD

JAKUB SUCHANEK – PREZES ZARZĄDU

Pan Jakub Suchanek jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów. Jest również doświadczonym managerem, związanym z rynkiem finansowym od 11 lat, a z rynkiem kapitałowym od 8 lat. Rozpoczynał karierę współpracując z agencją banku CitiHandlowy, osiągając najwyższe wyniki sprzedaży w Polsce, biorąc pod uwagę współczynniki zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Od 2012 roku prowadził spółkę cywilną funkcjonującą w branży finansowej, następnie z dwojgiem wspólników powołał do istnienia spółkę akcyjną oraz zależną od niej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, obie działające w branży finansowej. W roku 2015 Pan Jakub Suchanek kupił udziały większościowe w spółce Polski Holding Inwestycyjny S.A. Skuteczna restrukturyzacja ukierunkowana na skalowalny rozwój przedsiębiorstwa pozwoliła na wzrost przychodów już w pierwszym roku działalności przy jednoczesnym znaczącym wzroście zysku netto. Progres mierzalnych parametrów w kolejnych latach funkcjonowania podmiotu potwierdził skuteczność działań managerskich oraz pozwolił na poszerzenie skali działalności. 

DANUTA SENGER - WICEPREZES ZARZĄDU

Wykształcenie w zakresie administracji biznesowej, zarządzania i marketingu zdobyła na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Po uzyskaniu tytułu ukończenia studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, rozpoczęła karierę zawodową. Pierwsze doświadczenie zdobywała oferując produkty finansowe dla branży z sektora transportu ciężkiego. Doświadczony Dyrektor ds. technicznych, od niemal 15 lat piastuje stanowiska kierownicze związane m.in. z koordynacją prac zespołu czy wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w strukturach organizacyjnych spółek o profilu działalności związanym z branżą budowlaną i projektową.

RADA NADZORCZA

W dniu 27 lipca 2018 r. na podstawie uchwał nr 16-20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną 3-letnią kadencję.

OLGA SIMANOWICZ - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Olga Simanowicz posiada kompetencje w zakresie nadzoru funkcjonowania podmiotów gospodarczych, które zdobywała w trakcie pracy jako menedżer ds. jakości w branży finansowej, gdzie odpowiadała m.in. za koordynowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz opracowywanie raportów i analiz. Doświadczenie w nadzorze działalności spółek kapitałowych zdobywała m.in. sprawując funkcję członka Rady Nadzorczej Polski Holding Inwestycyjny S.A.

Pani Olga Simanowicz pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w spółce Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.

MACIEJ KRÓL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Maciej Król jest prawnikiem, radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu., prowadzącym indywidualną praktykę w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym przy obsłudze podmiotów gospodarczych. W pracy zawodowej ukierunkowany jest na pomoc podmiotom gospodarczym w ich codziennym funkcjonowaniu oraz osobom zadłużonym. Prowadził szkolenia i udziela indywidualnych porad z zakresu prawa upadłościowego dla osób najuboższych.

Pan Maciej Król pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w spółce Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.

JAKUB BERWID - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Na Wydziale Budownictwa ukończył Budowę i eksploatację autostrad. Swoje wykształcenie poszerzył nadto o studia podyplomowe zrealizowane na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Międzynarodowe Procedury Realizacji Inwestycji wg FIDIC. Do poznańskiej Alma Mater powrócił, aby zdobyć wiedzę z zakresu Nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczony specjalista posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi – także przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Z branżą deweloperską /budowlaną związany od piętnastu lat. Karierę rozpoczynał pracując dla spółki SKANSKA S.A., by od 2012 roku podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej skoncentrowanej na sprawowaniu nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji deweloperskich.

 

EWELINA WDOWIAK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Ewelina Wdowiak posiada zdobyte wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, w tym w sektorze bankowym oraz kapitałowym. Swoje kompetencje zdobywała m.in. w pracy dla spółek działających w obszarze produkcji, handlu, czy logistyki, realizując projekty o charakterze restrukturyzacyjnym

 

Pani Ewelina Wdowiak pełni rolę Wiceprezes Zarządu w spółce Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.

 

MICHAŁ SZYDŁOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Michał Szydłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Zarządzania, Kierunku Zarządzania i Marketingu, specjalności Organizacja i Kierownictwo. Posiada kompetencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami i ich restrukturyzacją, zastosowaniem controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od roku 1992 czynny przedsiębiorca, pracował i nabywał doświadczenia w przedsiębiorstwach międzynarodowych i polskich. Posiada doświadczenie w rynku telekomunikacyjnym, nieruchomości i obrotu wierzytelnościami. Wiceprezes zarządu klubu sportowego Motoklub Unia Poznań, członek Polskiego Związku Motorowego.

 

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

tabelka.jpg

* podmiot zależny od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta, który niezależnie od akcji posiadanych pośrednio poprzez Polski Holding Inwestycyjny S.A., jest samodzielnie istotnym akcjonariuszem Emitenta

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASOŹródło: Emitent

wykres.png

Strategia rozwoju

Spółka realizuje strategię rozwoju we współpracy z głównym akcjonariuszem, spółką Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu, mając na celu wykorzystanie pełnego potencjału wszystkich zaangażowanych podmiotów. Działalność Emitenta koncentruje się na obszarze wierzytelnościach odszkodowawczych. Z uwagi na rozwój branży odszkodowawczej, w tym wzrastającą liczbę pozyskiwania roszczeń komercyjnych metodą cesji, rynek wierzytelności odszkodowawczych ma charakter skalowalny, dzięki czemu pozwala na przewidywalną ekspansję prowadzonej działalności. 

 

Wśród rozważanych źródeł finansowania strategii rozwoju Spółki znajdują się: emisja akcji skierowana do aktualnych, bądź zewnętrznych inwestorów, pożyczki udzielane przez podmiot dominujący, a także inne formy dokapitalizowywania.  

Otoczenie rynkowe

W wyniku przeprowadzenia analizy różnych biznesowych koncepcji oraz możliwości efektywnego ich wdrożenia, Zarząd Emitenta zdecydował, iż nowy model biznesowy Spółki opierać będzie się o branżę usług finansowych, w ramach której Spółka skoncentrować zamierza się na wierzytelnościach odszkodowawczych.

 

Nowo przyjęta strategia rozwoju realizowana jest we współpracy z głównym akcjonariuszem Emitenta, spółką Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w. Dzięki wykorzystaniu synergii kosztowych oraz przychodowych pomiędzy podmiotami, opracowywany nowy model biznesowy przyczynić ma się do wzrostu wyników finansowych Emitenta oraz spółki Polski Holding Inwestycyjny. Ponadto poprzez wykorzystanie potencjału marketingowego oraz sieci kontaktów biznesowych spółki Polski Holding Inwestycyjny, Emitent zyska znaczące wsparcie w zakresie budowania swojej indywidualnej pozycji w nowej branży. 

 

 

W portfelu Spółki główną rolę odgrywają wierzytelności odszkodowawcze. Emitent planuje kontynuowanie współpracy z kancelarią odszkodowawczą i skalowanie modelu biznesowego. Odpowiednie dyskonto wobec wartości nominalnej roszczenia, a także wykorzystanie dźwigni finansowej dzięki płatności gotówkowej zaledwie części ceny tytułem zaliczkowania, zwiększy rentowność transakcji. W ocenie Zarządu Emitenta, z uwagi na rozwój branży odszkodowawczej, w tym wzrastającą liczbę pozyskiwania roszczeń komercyjnych metodą cesji, rynek wierzytelności odszkodowawczych ma charakter skalowalny, dzięki czemu pozwala na przewidywalną ekspansję prowadzonej działalności.

Dokument informacyjny

Dokument Informacyjny Spółki  sporządzony w celu wprowadzenia akcji serii A i B.

Animator rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812 84 40
fax: +48 33 812 84 42
mail: bdm@bdm.com.pl

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław
tel: (+48) 71 339 99 53
fax: (+48) 71 719 91 55
mail: info@blueoak.pl