ikona1.png

GWARANCJA

Jeżeli w czasie trwania umowy Cesjonariusz nie uzyska uznania na rachunku z tytułu nabytej wierzytelności (np. z uwagi na czas toczącego się postępowania sądowego), na wniosek Cesjonariusza PHI Wierzytelności  odkupi w/w aktywa po cenie nabycia.

ikona2.png

PROFESJONALNA OBSŁUGA

Zabezpieczenie prawne w dochodzeniu roszczeń zapewnia kancelaria stanowiąca zespół doświadczonych prawników czuwających nad określeniem wymagalności roszczenia i prawidłowym przeprowadzeniem postępowania.

ikona3.png

ZALICZKA NA WYNAGRODZENIE

Przez cały okres trwania umowy PHI Wierzytelności wypłaca swoim Cesjonariuszom zaliczkę na poczet ostatecznego wynagrodzenia.

ikona4.png

POTENCJAŁ

Przy uzyskaniu wymagalności nominalnej wartości roszczenia Cesjonariusz otrzymuje ponadprzeciętny zysk dodatkowo powiększony o udział w odsetkach, naliczanych od dnia powstania roszczenia lub dnia złożenia powództwa do zakończenia postępowania.

Streszczenie Glass Building

PHI_Wierzytelności_logotyp_białe_litery-

PHI Wierzytelności sp. z o. o. jest podmiotem działającym w sektorze wierzytelności przyszłych o wynagrodzenie z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych należnych na rzecz Auxilia S.A. - spółki partnerskiej działającej w branży odszkodowawczej.

Główny obszar działalności spółki PHI Wierzytelności sp. z o. o. jest związany z działalnością spółki partnerskiej, która jest podmiotem działającym w branży odszkodowań komunikacyjnych oraz odszkodowań w sektorze B2B. W linii biznesowej (B2B) Spółka partnerska zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań  m.in. z tytułu zaległych dotacji na rzecz placówek oświatowych m.in. przedszkoli i szkół niepublicznych. PHI Wierzytelności sp. z o. o. nabywa opisane wyżej wierzytelności odszkodowawcze stanowiące przyszłe wynagrodzenie spółki partnerskiej, po wartości niższej od wartości nominalnej, umożliwiając pomnożenie kapitału również Cesjonariuszom.

tlo5.png

Niepubliczne placówki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zawartych w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2203, z późn.zm.), mają prawo ubiegać się o dotacje przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Osobne przepisy regulują subwencje oświatowe przekazywane na rzecz placówek publicznych oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. Obliczenie wysokości dotacji na niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego opiera o tzw. podstawową kwotę dotacji, wskazującą na wydatki samorządu na publiczne placówki wychowania przedszkolnego, oraz statystyczną liczbę uczniów.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE Z TYTUŁU

NIEWYPŁACONYCH DOTACJI

 

Skontaktuj się z nami

PHI WIERZYTELNOŚCI SP. Z O. O.

ul. Roosevelta 22, Poznań 60-829 Polska


 

e-mail: biuro@phiwierzytelnosci.pl

tel: 61 221 13 22

Wysyłając zapytanie wyrażasz poniższe zgody: ​

 

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,

– Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego (przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu).

 

Zobacz naszą politykę prywatności

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

W niniejszym materiale („Informacje”) zostały wykorzystane dane pochodzące ze źródeł, które PHI Wierzytelności Sp. z o.o. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie dają one gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obciążone szeregiem ryzyk, które mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, co stanowi ryzyko inwestycyjne. Informacje zawarte w materiale nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom lub być nieaktualne. Spółka nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w materiale w przypadku zmiany strategii albo zamiarów lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego. Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich Emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Treści zawarte na stronie internetowej nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Treści zawarte na stronie internetowej nie stanowią również jakiejkolwiek rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora. Inwestycje w instrumenty finansowe nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane. Niezależnie od informacji przekazanych przez PHI Wierzytelności Sp. z o.o.  przed zawarciem każdej transakcji Inwestor jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych transakcji oraz konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych.