PROFESJONALNA OBSŁUGA

Zabezpieczenie prawne w dochodzeniu roszczeń zapewnia kancelaria stanowiąca zespół doświadczonych prawników czuwających nad prawidłowym przebiegiem postępowania, będąca częścią grupy kapitałowej spółki partnerskiej

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie pozwalające na określenie przybliżonej wartości wierzytelności przyszłej wynikającej z roszczenia odszkodowawczego

POTENCJAŁ 

Sprawniejsza obsługa prowadzonych spraw ze względu na szybszą monetyzację portfela roszczeń odszkodowawczych, pozwalająca firmie partnerskiej na realizację procesu pozyskiwania zleceń na korzystniejszych warunkach

SKUTECZNOŚĆ

Wysokie kompetencje prawników kancelarii prawnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej spółki partnerskiej wpływają na prawidłowe rozpoznanie spraw stanowiących podstawę dochodzenia roszczeń, implikując wysoką skuteczność prowadzonych postępowań 

Streszczenie Glass Building
Image by Headway

WSPÓŁPRACA

W ramach prowadzonej działalności spółka PHI Wierzytelności Sp. z o. o. rozpoznaje możliwość nawiązania współpracy również z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie zakupu prawa do wynagrodzenia od prowadzonych spraw, w sektorze b2b.

PHI_Wierzytelności_logotyp_białe_litery-

PHI Wierzytelności Sp. z o. o. jest podmiotem działającym w sektorze odszkodowawczym, specjalizującym się w działalności wspomagającej, umożliwiającej szybszą monetyzację wierzytelności przyszłych o przewidywalnej wartości zapadalności.


Główny obszar działalności spółki PHI Wierzytelności Sp. z o. o. jest związany z działalnością spółki partnerskiej, która jest podmiotem działającym w branży odszkodowań komunikacyjnych oraz odszkodowań w sektorze B2B. W linii biznesowej (B2B) Spółka partnerska zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań  m.in. z tytułu zaległych dotacji na rzecz placówek oświatowych m.in. przedszkoli i szkół niepublicznych. PHI Wierzytelności Sp. z o. o. nabywa prawo  do wynagrodzenia od prowadzonych spraw, od spółki partnerskiej, umożliwiając szybszy rozwój tego podmiotu, a jednocześnie rozpoznając wartość dodaną z tytułu dyskontu ceny nabycia wobec wartości nominalnej roszczenia.

 

tlo5.png

Niepubliczne placówki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zawartych w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2203, z późn.zm.), mają prawo ubiegać się o dotacje przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Osobne przepisy regulują subwencje oświatowe przekazywane na rzecz placówek publicznych oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. Obliczenie wysokości dotacji na niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego opiera o tzw. podstawową kwotę dotacji, wskazującą na wydatki samorządu na publiczne placówki wychowania przedszkolnego, oraz statystyczną liczbę uczniów.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE Z TYTUŁU

NIEWYPŁACONYCH DOTACJI

Skontaktuj się z nami

PHI WIERZYTELNOŚCI SP. Z O. O.

ul. Roosevelta 22, Poznań 60-829 Polska


 

e-mail: biuro@phiwierzytelnosci.pl

tel: 61 221 13 22

Wysyłając zapytanie wyrażasz poniższe zgody: ​

 

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,

– Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego (przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu).

 

Zobacz naszą politykę prywatności

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

W niniejszym materiale („Informacje”) zostały wykorzystane dane pochodzące ze źródeł, które PHI Wierzytelności Sp. z o.o. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie dają one gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obciążone szeregiem ryzyk, które mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, co stanowi ryzyko inwestycyjne. Informacje zawarte w materiale nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom lub być nieaktualne. Spółka nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w materiale w przypadku zmiany strategii albo zamiarów lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego. Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich Emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Treści zawarte na stronie internetowej nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Treści zawarte na stronie internetowej nie stanowią również jakiejkolwiek rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora. Inwestycje w instrumenty finansowe nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane. Niezależnie od informacji przekazanych przez PHI Wierzytelności Sp. z o.o.  przed zawarciem każdej transakcji Inwestor jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych transakcji oraz konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych.